روزنامه اطلاعات روز - Afghanistan - Katalog dunia berbahasa Melayu

روزنامه اطلاعات روز

  • 2021-12-31Tarikh pengumpulan
  • 2022-02-15Dikemas kini
روزنامه اطلاعات روز
  • Alamat laman sesawang:www.etilaatroz.com
  • IP pelayan:185.152.212.147
  • Penerangan laman web:روزنامه اطلاعات روز در سال 1390 خورشیدی در کابل بنیان گذاری شد. و بیشتر در حوزه‌های سیاست،اجتماع،جوانان،گزارش و اخبار مطلب منتشر مینماید.

nama domain:www.etilaatroz.comPenilaian

tentang 5000~500000

nama domain:www.etilaatroz.comaliran

103

nama domain:www.etilaatroz.comBaik atau buruk

Ji Zhong membawa kejahatan. Adalah lebih baik untuk terus ke hadapan Nasib baik membawa kepada kejahatan

laman web:روزنامه اطلاعات روزBerat

3

laman web:روزنامه اطلاعات روزIP

185.152.212.147

laman web:روزنامه اطلاعات روزkandungan

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-3HWEHQRXMP');اطلاعاتروز خبرخبر مردیدربدخشانهمسرسابقخودومادرویراکُشتاعتراضدانشجویانودانش‌آموزاندختردربامیان:قتل‌عامونسل‌کُشیرابساستدانشجویاندختردرخوابگاهدانشگاهکابلمسمومشده‌اندبازرسیشبانه‌خانه‌هادرپنجشیر؛خراسانیدروازه‌های۱۰خانهراشکستاندهاستافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش بویسوخته‌ی«کاج»‌هادرامریکا«شبِتاریکوبیمِموج»(۲۷)؛چنینکنندطالبان8230;کاج‌خونین؛سلاخیهزاره‌‌هازیرپرچمامارتطالبانی«شبِتاریکوبیمِموج»(۲۶)؛هرروزخونِتازهطلبمی‌کندزماگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوگفت‌وگو گفت‌وگوباحبیبهسرابی؛دولتپیشینوطالبانهردوبرایرسیدنبهصلحکوتاهنیامدندپرسشوپاسخبامیرویسبلخی،وزیرمعارفافغانستاندردوره‌جمهوریتبامحروم‌کردنزناناسلامرابدنامنسازیدآن‌چهقلمبهدستمدادوگفتبنویس،عشقبودتحلیلتحلیل تقدیرباوریوستم‌پذیریپاتوطالبانیسم؛معجونیازافراطیتوقومیتخیرهبهمغاکدولتمتبوع؛عمقاستراتژیکپاکستاندرافغانستانترجمهچندرسانه‌ایچندرسانه‌ای کاجبهخوننشسته محدودیت‌هایطالبانبرایدانشگاه‌ها:دروساسلامیجایگزینمضامینتخصصیشدهاست گزارشدیدبانحقوقبشرازحملاتداعشوبی‌توجهیداعشدرتأمینامنیتهزاره‌هاچهمی‌گوید؟ «یک‌سالگیحکومتطالبان؛افزایشخشونتعلیهزنانوعدمدسترسیبهعدالت»بیشترویژه‌نامه‌‌هامنابعزنانصلحجوانانمحیطزیسروزنامه اطلاعات روزتزندگیدردوره‌ایکرونابایگانیروزنامهگوناگونپرخواننده‌ترین‌هااکنونهفتهماهازدشمنیتاباج‌دهی؛قصردارانبراینگه‌داریآن‌هابهطالبانباجمی‌دهندفتوایقتلهزاره‌هادرذهنمادادهمی‌شودکاج‌هایخونین؛ادامه‌یحملاتمرگ‌باربرمراکزآموزشیهزاره‌هادرغربکابلثبت‌نامآنلاینپاسپورتوتوزیعآنامروزازسرگرفتهمی‌شودنامه‌ایبهدختراندانش‌آموزسرزمینم بویسوخته‌ی«کاج»‌هادرامریکاهزاره‌هاامروزنسبتبههرزماندیگرنیازبههمبستگیوهمدلیدارد.مااگرمتحدنشویموضعیتمابدترخواهدشد،زیرامادرهیچجایافغانستانامنیتنداریمونفاقباعثبحرانی‌شدنوضعیتمی‌شود.«شبِتاریکوبیمِموج»(۲۷)؛چنینکنندطالبان8230;کاج‌خونین؛سلاخیهزاره‌‌هازیرپرچمامارتطالبانیتقدیرباوریوستم‌پذیریپاتونامه‌ایبهدختراندانش‌آموزسرزمینم«شبِتاریکوبیمِموج»(۲۶)؛هرروزخونِتازهطلبمی‌کندزماکاج‌هایخونین؛ادامه‌یحملاتمرگ‌باربرمراکزآموزشیهزاره‌هادرغربکابلصفحهویژهزناندیدنصفحهصفحه‌یویژهزناندیدنصفحه«نان،کار،آزادی»شکنجه‌یبی‌صدا؛بهجرم«دانش‌طلبی»اسیرمکرده‌اندنامه‌ایبهدختراندانش‌آموزسرزمینممحدودیت‌هایوضع‌شدهبردختراندانشجویطبکابلخـــــبر۱۰میزان۱۴۰۱مردیدربدخشانهمسرسابقخودومادرویراکُشت۱۰میزان۱۴۰۱اعتراضدانشجویانودانش‌آموزاندختردربامیان:قتل‌عامونسل‌کُشیرابساست۱۰میزان۱۴۰۱دانشجویاندختردرخوابگاهدانشگاهکابلمسمومشده‌اند۱۰میزان۱۴۰۱بازرسیشبانه‌خانه‌هادرپنجشیر؛خراسانیدروازه‌های۱۰خانهراشکستاندهاست۱۰میزان۱۴۰۱اعتراضدانشجویاندختردردانشگاههرات؛طالبانباگلولهپاسخدادند۱۰میزان۱۴۰۱اعتراضهزاره‌هایمقیمشیکاگو:جرمماچیست؟۱۰میزان۱۴۰۱حادثهترافیکیدرهراتجانهشتعضوطالبانراگرفت۹میزان۱۴۰۱ریناامیری:«وحشی‌گری»طالبانبازناننشان«ضعفوترس»اینگروهاستیادداشتروزآرشیویادداشت‌ها۹میزان۱۴۰۱فتوایقتلهزاره‌هادرذهنمادادهمی‌شوداعضایاینمجموعهدوستندارندجوانهزارهدرجریانامتحانکانکورتکهتکهشود،ولیسعیمی‌کندبرایقاتلاوهممنطقیقایلشودودرتهِآنجنایتتوجیهیهمپیداکند.فتوایقتلهزاره‌هادرهمینفضاخلقمی‌شود؛درفضاییکهمنوتوشهامترهاشدنازتبعیضرانداریم۹میزان۱۴۰۱فتوایقتلهزاره‌هادرذهنمادادهمی‌شودگزارشوتحلیل۱۰میزان۱۴۰۱بویسوخته‌ی«کاج»‌هادرامریکاهزاره‌هاامروزنسبتبههرزماندیگرنیازبههمبستگیوهمدلیدارد.مااگرمتحدنشویموضعیتمابدترخواهدشد،زیرامادرهیچجایافغانستانامنیتنداریمونفاقباعثبحرانی‌شدنوضعیتمی‌شود.۱۰میزان۱۴۰۱«شبِتاریکوبیمِموج»(۲۷)؛چنینکنندطالبان8230;یکم،طالبانمغاره‌نشین‌هایهزارهدربامیانرابهکوچاجباریمجبورکرده‌‌اند.مغاره‌هایبامیانسال‌هااستکهآخرینپناهگاه‌‌هایبیچاره‌ترینمردماینملکبودهاست.تعدادزیادیکهازجنگ‌هابیجاشدهبودندوهیچجاییبرایبودوباشنداشتند،به‌عنوانآخرینگزینهبهمغاره‌هایبامیانپناهبردهبوروزنامه اطلاعات روزدند.۱۰میزان۱۴۰۱کاج‌خونین؛سلاخیهزاره‌‌هازیرپرچمامارتطالبانیصدهاتنازدانش‌آموزانبرایشرکتدرآزمونآزمایشیکانکورگردهمآمدهبودند؛امابی‌خبرازاین‌کهمهاجمانمسلحواردمی‌شوندوآنانراآماجحملهقرارمی‌دهندودرآنده‌هادانش‌آموزجانمی‌دهندوزیرخاکدفنمی‌شوند.۹میزان۱۴۰۱تقدیرباوریوستم‌پذیریپاتودخترانرابااینذهنیتبزرگکندکهخودشانراانسانآزاد،دارایاراده،تواناییوعملبدانند.دخترانیکهباورکنندکهانساناستومی‌توانندبرایزندگی‌شانتصمیمبگیرند.دخترانیکهخودشانراقربانیانناچارتقدیروستمنبینندوازالفتایایزندگی‌شانرابهآسمان،تقدیروسرنوشتحوالهنکنند.۹میزان۱۴۰۱«شبِتاریکوبیمِموج»(۲۶)؛هرروزخونِتازهطلبمی‌کندزماهنوزاینهمهدردوفقروزخمالتیامنیافتهبودکهمکتبعبدالرحیمشهیدراانفجاردادند.همزمانبامکتبعبدالرحیمشهید،آموزشگاهممتازراانفجاردادند.پسازآنودرتازه‌ترینمورد،(جمعه،۸میزان)مرکزآموزشیکاجراهدفحمله‌یانتحاریقراردادند.۸میزان۱۴۰۱کاج‌هایخونین؛ادامه‌یحملاتمرگ‌باربرمراکزآموزشیهزاره‌هادرغربکابلطالبانتلفاتاینحملهرا۲۳کشتهو۳۶زخمیاعلامکرده‌اند،امامنابعمردروزنامه اطلاعات روزمیوشاهدانعینیمی‌گویندکهتلفاتبهمراتببیشترازآمارطالباناست.یکمنبعدخیلدرانتقالکشته‌هاوزخمیاناینرویدادبهاطلاعاتروزگفتکهکشته‌شدندست‌کم۳۶نفرتثبیتشدهوشماریهنوزگمهستند.۸میزان۱۴۰۱ازدشمنیتاباج‌دهی؛قصردارانبراینگه‌داریآن‌هابهطالبانباجمی‌دهندمنابعدرگفت‌وگوباروزنامهاطلاعاتروزتأییدمی‌کنندکهعباس‌ابراهیم‌زاده،نمایندهمردمبلخدرمجلسنمایندگاندولتپیشین،بهشکلماهوار۱۰هزاردالرامریکاییبرایمولویقدرت‌اللهابوحمزه،والیطالبانبرایولایتبلخباجمی‌دهدودربدل،طالبانازدارایی‌هایاومحافظتمی‌کنند.۸میزان۱۴۰۱طالبانیسم؛معجونیازافراطیتوقومیتازاین‌جابه‌ناماسلامومذهبسربازگیریآغازمی‌شود.نخستینجمع۳۵نفریگروهطالبانکهازجملهمؤسسینطالباننیزبهحسابمی‌آیند،دراینگروهازطرفنیروهایپاکستانیآموزشدینیونظامیدیدهوبرطبلجنگدرافغانستانوتأمینمنافعپاکستانعملمی‌کنند.ترجمه۵میزان۱۴۰۱آیاافغانستاندوبارهتهدیدیبرایامنیتجهانیخواهدبود؟...۵میزان۱۴۰۱پول‌هایخاکستری:تلاش‌هاوشکست‌هایایالاتمتحدهوطالباندراصلاحسیستمبانکیغیررسمیافغانستان۳۰سنبله۱۴۰۱جنگیاپرواز؛دردوراهیانتخابخانوادهوکشور درحالپخشکاجبهخوننشسته درحالپخشکاجبهخوننشسته درحالپخشمحدودیت‌هایطالبانبرایدانشگاه‌ها:دروساسلامیجایگزینمضامینتخصصیشدهاست درحالپخشگزارشدیدبانحقوقبشرازحملاتداعشوبی‌توجهیداعشدرتأمینامنیتهزاره‌هاچهمی‌گوید؟ درحالپخش«یک‌سالگیحکومتطالبان؛افزایشخشونتعلیهزنانوعدمدسترسیبهعدالت» درحالپخشچرخزندگیدرگرویچرخماشینخیاطی درحالپخش‏رهبرطالباندستور«جمع‌آوری»گداهاازشهرکابلراصادرکرد درحالپخشسیلویولایتبلخبه‌زودیدوباره‌فعالمی‌شود درحالپخشحملاتتروریستیدرغربکابل درحالپخشوضعیتبحرانیپناهجویانافغانستانیدراسلامآبادپاکستان درحالپخشگشایشنمایشگاهسهروزهصنایعدستیزنانوتولیداتداخلیپرخواننده‌ترین‌هاازدشمنیتاباج‌دهی؛قصردارانبراینگه‌داریآن‌هابهطالبانباجمی‌دهندفتوایقتلهزاره‌هادرذهنمادادهمی‌شودکاج‌هایخونین؛ادامه‌یحملاتمرگ‌باربرمراکزآموزشیهزاره‌هادرغربکابلثبت‌نامآنلاینپاسپورتوتوزیعآنامروزازسرگرفتهمی‌شودنامه‌ایبهدختراندانش‌آموزسرزمینمانتخابسردبیرکاج‌خونین؛سلاخیهزاره‌‌هازیرپرچمامارتطالبانیپول‌هایخاکستری:تلاش‌هاوشکست‌هایایالاتمتحدهوطالباندراصلاحسیستمبانکیغیررسمیافغانستانطالبانوتوتالیتاریسمجنگیاپرواز؛دردوراهیانتخابخانوادهوکشوربازداشت،شکنجهوکشتارنظامیانوکارمنداندولتپیشیندرپرواندربارهتماستبلیغاتویژهنامهبایگانی2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهروزنامهاطلاعاتروزمیباشد. خبرافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوتحلیلترجمهچندرسانه‌ایبیشترویژه‌نامه‌‌هامنابعزنانصلحجوانانمحیطزیستزندگیدردوره‌ایکرونابایگانیروزنامهگوناگونپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسینسخه‌هاپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسیدسترسیسریعدربارهتماستبلیغاتویژهنامهبایگانیبرایبرگشتکلیدESCرافشاردهید [mc4wp_formid=""]{"@context":"httpschema.org", "@type":"WebPe", "name":"روزنامهاطلاعاتروز", "description":"مردمسالاریراپدیدمیآورد","url":"/","sameAs":["facebook.com/etilaatroz","twitter.com/etilaatroz"],"potentialAction":{ "@type":"SearchAction", "target":"/?s=123;search_term125;", "query-input":"requiredname=search_term"}}

Tapak:روزنامه اطلاعات روزLapor

Sekiranya terdapat pelanggaran laman web ini, silakan klik LaporkanLapor

Maklumat yang disyorkan

Laman web yang disyorkan